Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávky

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode www.mahrlo.sk. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje
o kupujúcom, aby mohla byť akceptovaná:

 • názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným, resp. živnostenským registrom, 
  IČO, IČ DPH (ak sa jedná o plátcu DPH)
 • meno a priezvisko, kompletnú adresu kupujúceho
 • názov produktu, t.j. jednoznačné určenie predmetu objednávky
 • kontaktné údaje kupujúceho, t.j. telefónne číslo a emailovú adresu
 • spôsob platby
 • presnú adresu doručenia tovaru

2. Elektronická komunikácia

Okamihom navštívenia nášho internetového obchodu, poprípade zaslaním emailu (resp. vytvorením objednávky), sa začína naša vzájomná elektronická komunikácia a súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Zároveň akceptujete, že všetky komunikačné nástroje (zmluvy, dohody, oznamy...), ktoré vám doručíme elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky písomnej komunikácie.

3. Platobné podmienky

 • na dobierku t.j. v hotovosti pri prevzatí od kuriéra prepravnej spoločnosti
 • platba vopred na účet (v závislosti od dohody)

4. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Zrušenie objednávky bez sankcie je možné iba do doby jej potvrdenia predávajúcim. Zrušenie objednávky je treba uskutočniť zaslaním mailu na adresu : meracia@mahrlo.sk. 
Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške poštovného a ostatných nákladov v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ktorý tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľskej služby alebo od tretej strany.

5. Doprava tovaru a ceny

Dopravu zaisťuje predajca (to neplatí v prípade osobného odberu na prevádzke v Starej Turej), spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia plnenia.

Podmienky odstúpenia od zmluvy: 
- musí byt uskutočnené písomnou formou (vyhotovením listiny)
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, 
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave. Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch:

 • ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní
 • ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

V prípade oprávneného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok a poštovné. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

7. Akciová ponuka e-mailom

Zákazníkom, ktorí u nás nakúpili, zasielame sporadicky, cca 4-5 krát ročne newsletter. Predstaví vám exkluzívnu ponuku, horúce novinky, produkty za extra ceny alebo tovar s darčekmi. Ani my nemáme radi obťažujúce e-maily plné zbytočností, preto vždy vyberáme tie najvhodnejšie a najkvalitnejšie produkty, ktorých nákupom skutočne ušetríte.

8. Ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy MAHRLO s.r.o., a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie).
Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže zákazník poslať na:
meracia@mahrlo.sk, alebo písomne na adresu prevádzky firmy:

MAHRLO s. r.o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

 

*****************************************************


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel:             046/542 27 71      , fax: 046/542 06 85, e-mail: tn@soi.sk